แบบฟอร์ม น่านปลอดภัย - NAN PLODPAI

คำแนะนำ : กรอกเอกสารตามแบบคัดกรองสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดน่าน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
( These are the recommendations for travelers arriving in Nan Province for monitoring and preventing of the Coronavirus 2019 Disease (COVID 19). )

*ผู้ใดกระทำโดยทุจริต หลอกลวงนำ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งบิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14(1)
( *Anyone who behaves dishonestly or deceitfully and enters computer data that is distorted whether completely or partially false, in a way that is likely to harm individuals is guilty of a crime. Section 14 of the Computer Act (1) )

*การไม่กรอกข้อมูลในระบบ ถือเป็นการไม่ดำเนินการตามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดน่าน ตาม ม.34(6) พรบ.โรคติดต่อ
( *Inadequate data entry into the system It is regarded as a failure to carry out the order. Section 34(6) of the Communicable Diseases Act was used by the Nan Provincial Communicable Disease Committee. )


กรุณาเลือกภาษา / Please select a Language.
    
use webbrowser
       

© 2022 - น่าน ปลอดภัย (NAN PLODPAI) (update 25/11/2021)